Đăng video

Bảng xếp hạng thành viên

 • Xếp hạng: 1/1397
  Được xem: 138727375
 • Xếp hạng: 2/1397
  Được xem: 790770
 • Xếp hạng: 3/1397
  Được xem: 516737
 • Xếp hạng: 4/1397
  Được xem: 154987
 • Xếp hạng: 5/1397
  Được xem: 152046
 • Xếp hạng: 6/1397
  Được xem: 147006
 • Xếp hạng: 7/1397
  Được xem: 88628
 • Xếp hạng: 8/1397
  Được xem: 67274
 • Xếp hạng: 9/1397
  Được xem: 43693
 • Xếp hạng: 10/1397
  Được xem: 30879
 • Xếp hạng: 11/1397
  Được xem: 28426
 • Xếp hạng: 12/1397
  Được xem: 24981
 • Xếp hạng: 13/1397
  Được xem: 23411
 • Xếp hạng: 14/1397
  Được xem: 18268
 • Xếp hạng: 15/1397
  Được xem: 16863
 • Xếp hạng: 16/1397
  Được xem: 12752
 • Xếp hạng: 17/1397
  Được xem: 11973
 • Xếp hạng: 18/1397
  Được xem: 11850
 • Xếp hạng: 19/1397
  Được xem: 11133
 • Xếp hạng: 20/1397
  Được xem: 11009
 • Xếp hạng: 21/1397
  Được xem: 5707
 • Xếp hạng: 22/1397
  Được xem: 5293
 • Xếp hạng: 23/1397
  Được xem: 5073
 • Xếp hạng: 24/1397
  Được xem: 5067
 • Xếp hạng: 25/1397
  Được xem: 4698
 • Xếp hạng: 26/1397
  Được xem: 1514
 • Xếp hạng: 27/1397
  Được xem: 1498
 • Xếp hạng: 28/1397
  Được xem: 893
 • Xếp hạng: 29/1397
  Được xem: 761
 • Xếp hạng: 30/1397
  Được xem: 707
 • Xếp hạng: 31/1397
  Được xem: 653
 • Xếp hạng: 32/1397
  Được xem: 120
 • Xếp hạng: 33/1397
  Được xem: 25
 • Xếp hạng: 34/1397
  Được xem: 2
 • Xếp hạng: 35/1397
  Được xem: 2
 • Xếp hạng: 36/1397
  Được xem: 0
 • Xếp hạng: 37/1397
  Được xem: 0
 • Xếp hạng: 38/1397
  Được xem: 0
 • Xếp hạng: 39/1397
  Được xem: 0
 • Xếp hạng: 40/1397
  Được xem: 0